KAYABAŞI

Karayolu Açmak İçin Yapılacak Başvurular

Karayolu Açmak İçin Yapılacak Başvurular
Karayolu Açmak İçin Yapılacak Başvurular

Bir sokağın anayola, bölünmüş yola, kavşağa vb bağlantısının açılması talebi ile aynı şekilde sokağa yada yola giriş ve çıkışların açılması/kapanması için bulunduğu şehire göre UKOME, il trafik komisyonu, belediye yada Karayolları Bölge Müdürlüğüne başvuru yapmak gerekmektedir. Yapılan başvurular genellikle can ve mal güvenliği ve trafik güvenliği sebep gösterilerek reddedildiğinden bu işlemlerin iptali için idare mahkemesinde dava açılmalıdır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde; Belediye, mahalle müşterek nitelikte olmak şartıyla; A) İmar, su ve kanalizasyonb3ghpımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar, karayolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür." hükmüne yer verilmiştir.

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun 2. Maddesinin ı bendinde "Toplayıcı yol: Otoyol, Devlet ve il yollarında transit trafiği tehlikeye sokacak şekilde giriş, çıkış, geçiş ve müdahalenin önlenmesi ve trafiğin düzenli ve güvenli akışının sağlanması amacıyla, ihtiyaca bağlı olarak, karayolunun bir veya iki tarafında tesis edilen bir veya iki yönlü trafiğe açık tali yolları," şeklinde tanımlanmıştır.

15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin görev ve yetkiler başlıklı 211.maddesinin (b) bendinde; "Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollarını yapmak, yaptırmak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırmak, işletmek, işlettirmek." hükmüne, (e) bendinde ise "Görev alanına giren karayollarında, uygun göreceği yol işaretlerini belirlemek, uygun yerlere koymak ve bu kapsama giren işleri yapmak veya yaptırmak." hükmüne yer verilmiştir.

Yol açılması/kapatılması vb işlemler için açılan davalarda  değişen ve gelişen mahalli ihtiyaç ve şartlara göre bir tespit ve değerlendirme yapılıp yapılmadığı, trafik yoğunluğu ve güvenliği bakımından sakıncalı olup olmadığı, planlama ve şehircilik ilkelerine uygunluğu, ulaşım ihtiyaçlarının hangi yönde etkileneceği, hizmetten hangi ölçüde yarar sağlanacağı hususlarının aydınlatılması amacıyla uzman bilirkişiler eşliğinde mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmakta, bilirkişi heyetince hazırlanan rapor doğrultusunda karar verilmektedir.

Yol izni için öncelikle trafik yoğunluğu ve güvenliği açısından değerlendirme yapılmakta, akabinde ise planlama ve şehircilik ilkeleri açısından değerlendirme yapılmaktadır.Değerlendirmeye alınan diğer bir husus da Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik 'in 17. Maddede belirtilen kavşak mesafesi ile 18. Maddede belirtilen görüş mesafesidir.

Nitekim, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Beşevler 1.Sokak ile Beşevler 2.Sokak arasında bulunan bariyerlerin kaldırılarak sokağın anayola bağlantısının açılması talebinin reddine ilişkin Çiftlikköy Belediye Başkanlığı'nın 12.03.2020 tarih ve 1657 sayılı işlemi ile bu işleme dayanak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü'nün 29.04.2019 tarih ve 123431 sayılı işleminin iptali istemiyle açtığımız davada Mahkemece (Bursa 3.İdare Mahkemesi) mahallinde keşif yapılmış, dava devam derken yolun açılması üzerine dava konusuz kalmıştır. 

Yeni yol açılması yada bir sokağın anayola, bölünmüş yola yada kavşağa bağlantısının yapılması için ilgili belediye, il trafik komisyonları ve karayolları Bölge Müdürlüğü koordinesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. İşlem tesis edilmediği yada kişiye özel uygulamalara sebebiyet verilen hallerde idari yargı yoluna başvuru yapılarak yol izni konusunda sonuç alınması mümkündür. 

Av. Sadi KAYABAŞI 

Paylaş:
Son Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...
30 Mayıs 2024 Perşembe
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 10. maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kaps...