KAYABAŞI

VERGİ ZİYAI CEZALARI (SAHTE FATURA KULLANMA)

VERGİ ZİYAI CEZALARI (SAHTE FATURA KULLANMA)

"Kullanıcı" sıfatıyla yapılan kaçakçılık (sahte fatura) incelemeleri, düzenleme fiiline göre nispeten ispatı daha kolay olan incelemelerdir. Mal/veya hizmet alınan firma ile olan ticareti gösteren evrak (fatura, banka dekontu, eft, irsaliyeli fatura vb) ile alınan mal/hizmet ispat edilebilirse yapılan tarhiyat vergi mahkemesince terkin edileceği gibi vergi suçu raporunun düzenlendiği hallerde ceza mahkemesinde "sahteci" olunmadığının ispatı daha kolay olabilecektir. "Kullanıcı" sıfatıyla açılan  davaların çoğunda "düzenleyici" olarak yapılan yargılamaların aksine kabul kararlarının verildiği görülmektedir. 

İlgili Blog Yazıları
30 Mayıs 2024 Perşembe
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 10. maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kaps...
5 Mart 2024 Salı
Bilindiği üzere vergi hukukunda, kural olarak, vergi idaresi tarafından tesis edilen idari işlemler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK), 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları’nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da gösterilmiştir. Bunlar, verginin tarh ve tahakkukuna, itirazın reddine ...
10 Ekim 2023 Salı
Son yıllarda serbest muhasebeci mali müşavirler hakkında mükellefleri ile ilgili yapmış oldukları işlemlerden dolayı sorumluluk raporları düzenlenmektedir. Söz konusu raporlar meslek mensuplarının bağlı olduğu SMMM odalarına da eş zamanlı olarak tebliğ edilmektedir. Vergi müfettişleri meslek mensupl...