KAYABAŞI

KAMULAŞTIRMA/KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

KAMULAŞTIRMA/KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Devlet, kamulaştırma kanunu uyarınca imar planında kamu hizmetlerine ayrılan taşınmazları kamulaştırdığı gibi planlarda kamu hizmetlerine ayrılan ancak ilgili idarece kamulaştırması yapılmayan yada kamulaştırma yapılmaksızın idare tarafından el atılan taşınmazların bedelinin dava yoluyla tahsil edilmesi mümkündür. Özellikle imar planında kamuya ayrılarak (yol, park, yeşil alan, belediye hizmet alanı vb) malikinin mülkiyet hakkı kısıtlanan taşınmazların kamulaştırmasız el atma (hukuki el atma) davaları yoluyla bedelinin tahsil edilmesi yargısal içtihatlar ile kabul edilmektedir. 

İlgili Blog Yazıları
17 Aralık 2023 Pazar
1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 9. maddesinde;"Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile ka...
15 Mart 2023 Çarşamba
İmar hakkı, inşaat izni vb gibi izin ve ruhsatlar için özellikle belediyelere bedelsiz terk edilen gayrimenkulllerin, aradan zaman geçtikten sonra belediyelerce kamuya terk amacı değiştirilerek ve özel mülk yapılarak üçüncü şahıslara satıldığı görülmektedir.Özellikle yol, park, spor ve belediye hizm...
17 Ocak 2023 Salı
Acele kamulaştırma, ülke gündemine 2000'li yıllarla beraber giren eski birkamulaştırma türüdür. Acele kamulaştırma kurumu 1956 tarihli6830 sayılı İstimlâk Kanunu'ndan bu yana mevzuatımızda yer almakta ise de çok sık uygulanmamıştır. 2000'li yıllardan sonra artan oranda uygulandığı görülen acele kamu...