KAYABAŞI

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA

Şüphesiz kamu personeline uygulanan en ağır disiplin cezası devlet memurluğundan çıkarma cezasıdır. Sonuçları itibarıyla etkisi ağır olan ve kamu personelinin kariyer mesleğinin son bulmasına neden olan bu cezaların çeşitli hukuki sebepler ile iptali mümkündür.Zamanaşımı,yetkisiz amir/kurul tarafından ceza verilmesi, savunma alınmaması gibi usuli nedenler olabileceği gibi, fiilin işlenmediğinin sabit olması, fiilin kanunda belirtilen tanıma uymaması, ölçülülük ilkesine aykırı olması vb nedenler ile cezanın iptal edildiği görülmektedir. 

İlgili Blog Yazıları
21 Mayıs 2024 Salı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131. Maddesine göre “Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” denilmektedir. Ancak bu ifadeden ceza mahkemesi kararının dikkate alınmayacağı sonucunu çıkarmamak gerekir. Bu konuda Danı...
8 Mayıs 2024 Çarşamba
Uzman Erbaş Kanun’un 12. maddesinde uzman erbaşların sözleşmesinin feshedilmesi ve TSK ile ilişiğinin kesilmesi hâlleri düzenlenmiştir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olma hâli, uzman e...
22 Nisan 2024 Pazartesi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. Bölümünde adaylık hükümleri düzenlenmiş olup"Adaylık süresi sonunda başarısızlık" başlıklı 57. Maddesinde; Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amir...