KAYABAŞI

ÖDEME EMRİ DAVALARI (6183)

ÖDEME EMRİ DAVALARI (6183)
6183 sayılı Kanun uyarınca vadesi gelen kamu alacakları vadesinde ödenmediği takdirde ödeme emri düzenlenerek ödenmeleri ilgili idarece talep edilir. Ödeme emrine konu alacağa karşı dava açılmaması yada açılıp da kaybedilmesi halinde kamu alacağının kesinleştiği kabul edilmektedir. Bu nedenle, ödeme emri aşamasına gelmeden önce kamu alacağının aslına karşı dava açmak gerekmektedir. Kamu alacağının tebliğ edilmemesi, alacağın zamanaşımına uğraması, şirketler hukukundan kaynaklanan sorumlulukların dikkate alınmaması vb birçok nedenle ödeme emirlerinin vergi mahkemesince iptali mümkündür. 
İlgili Blog Yazıları
3 Mart 2024 Pazar
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 93. maddesinde "Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ileilgili olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilereposta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir. Şu kad...
7 Temmuz 2023 Cuma
Kişinin kat edinme karşılığı arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olması servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olup, ticari bir organizasyon ve devamlılık olmaksızın satın aldığı bir arsa için kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak suretiyle maliki olduğu da...
20 Haziran 2023 Salı
Türk Vergi Sistemi, vergiyi doğuran olayın belgelendirilmesi ve bu belgelerin de belli süreler içerisinde yasada öngörülen defterlere kaydedilmesi esasına dayalıdır. Belge ve kayıt düzeni adı verilen bu esasın amacı; mükelleflerin ve mükelleflerle hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin vergi ile i...