KAYABAŞI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI DAVALARI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI DAVALARI

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hükümler içermektedir. Yönetmelik uyarınca büyük şehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, özel idareler, OSB Yönetimleri ve Sanayi Bakanlığı il müdürlükleri ruhsat ve izin konusunda yetkili olup, işyerinin sınıf ve türüne göre ruhsatlandırma yapılmaktadır. Ruhsat verilmemesi yada verilen ruhsatın ilgili idarece iptali halinde idari yargı merciilerine müracaatla işlem tesis edilmesi mümkündür. 

İlgili Blog Yazıları
28 Ağustos 2023 Pazartesi
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3/b maddesinde; belediye hudutları ile mücavir alan içinde kalan tüm işyerleri ve işletmelere belediyelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olduğu hükme bağlanmış olup...
1 Ağustos 2023 Salı
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, ecrisimil ödenmek suretiyle işgal edilen yerler için hem ecrimisil bedelleri yönüyle hem de tahliye yönüyle sık sık davalar gündeme gelmektedir. Ecrisimil bedellerinin beklenen rakamın üzerinde artırılması yada idarece taşınmazın tahliyesinin istenilmesi hal...
18 Haziran 2023 Pazar
3213 sayılı Maden Yasası’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesi 4. fıkrasında; “Devlet ormanları içinde yapılacak maden arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresine bağlı olarak yapılan geçici tesislere 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hüküml...