KAYABAŞI

BELEDİYE DAVALARI

BELEDİYE DAVALARI

Belediyeler, yerelde birçok kamu hizmetini görmekle yükümlü oldukları gibi hem personel istihdamı hem de yürüttükleri kamu hizmetlerinin niteliği gereği birçok idari davaya muhatap olmaktadır. Belediye meclisi ve belediye encümeni tarafından alınan kararlara karşı yargı yolunun açık olması bir yana, belediye başkanı tarafından yada başkan adına tesis edilen idari işlemler de dava konusu edilebilmektedir.

Başta imar olmak üzere, ulaşım, su, kanalizasyon, çevre, temizlik, katı atık, zabıta, trafik, mezarlık, yeşil alan, kültür, sanat ve turizm gibi birçok alanda görev ve sorumlulukları bulunan belediye yönetimlerinin tesis ettikleri işlemlerden güncel menfaatleri etkilenen yada bu hizmetlerin yürütümü sırasında zarara uğrayan kişilerin 2577 sayılı Kanun uyarınca idari dava açma olanakları mevcuttur. 

İlgili Blog Yazıları
21 Mayıs 2024 Salı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131. Maddesine göre “Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” denilmektedir. Ancak bu ifadeden ceza mahkemesi kararının dikkate alınmayacağı sonucunu çıkarmamak gerekir. Bu konuda Danı...
11 Şubat 2024 Pazar
İdarenin yapmış olduğu köprü, yol, metro, tünel gibi inşaat işleri sebebiyle inşaat alanı çevresinde bulunan kişilerin inşaat süresince ve inşaat sonrasında oluşan değer kaybı, müşteri kaybı ve kar kaybı gibi zararlarının idareden tazmin edilmesi tam yargı davası ile mümkündür.Anayasanın 125 inci ma...
8 Ocak 2024 Pazartesi
Kazanılmış haklar kavramı, idare hukukunda daha çok Danıştay içtihatları ile şekillenmekte olup, yasal bir düzenleme ile çerçevesi çizilmediği gibi benzer olaylarda farklı kararlara da konu olabilmektedir.Anayasa Mahkemesi'nin 03.04.2001 tarih ve E. 1999/50, K.2001/67 sayılı kararında 'kazanılmış ha...