KAYABAŞI

KURUMLAR VERGİSİ DAVALARI (KAYIT DIŞI HASILAT)

KURUMLAR VERGİSİ DAVALARI (KAYIT DIŞI HASILAT)

Vergi incelemeleri sonucu mükellefin bildirdiği matrah kabul edilmeyerek raporlarda getirilen teklif doğrultusunda matrah farkı teklif edildiği gibi 1 yada 3 kat vergi ziyaı cezası da teklif edilmektedir.Matrah farkı kanaate dayalı olarak teklif edilmiş yada hayatın olağan akışına aykırı ise vergi yargısı tarafından hukuka aykırı bulunarak kaldırılmaktadır. 

İlgili Blog Yazıları
5 Mart 2024 Salı
Bilindiği üzere vergi hukukunda, kural olarak, vergi idaresi tarafından tesis edilen idari işlemler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK), 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları’nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da gösterilmiştir. Bunlar, verginin tarh ve tahakkukuna, itirazın reddine ...
3 Mart 2024 Pazar
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 93. maddesinde "Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ileilgili olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilereposta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir. Şu kad...
10 Ekim 2023 Salı
Son yıllarda serbest muhasebeci mali müşavirler hakkında mükellefleri ile ilgili yapmış oldukları işlemlerden dolayı sorumluluk raporları düzenlenmektedir. Söz konusu raporlar meslek mensuplarının bağlı olduğu SMMM odalarına da eş zamanlı olarak tebliğ edilmektedir. Vergi müfettişleri meslek mensupl...