KAYABAŞI

SİT DAVALARI/KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI

SİT DAVALARI/KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI

Sit alanı; devlet tarafından kamu yararı gözetilerek koruma altına alınan ve bu alanlarda yapılaşmaya, değişime izin verilmeyen, korunması gereken alanlara denilmektedir. "Doğal Sit Alanları", "Arkeolojik Sit Alanları", " Kentsel Sit Alanları" ve "Tarihi Sit Alanları" olmak üzere dörde ayrılan sit alanları için tarihi sit alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları, doğal sit alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.  Sit ilan edilen bölgede imar, madencilik, planlama, ulaşım, turizm vb hemen her alanda kısıtlama getiren kurallar sözkonusu olup, konulan sit alanının KALDIRILMASI yada derecesinin değiştirilmesi gibi işlemlere dava açılması mümkün olduğu gibi sit nedeniyle tesis edilen olumsuz işlemlerin de iptali mümkündür.İlgili Blog Yazıları
7 Ağustos 2023 Pazartesi
3194 sayılı İmar Kanununun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16’ncı maddesi ile eklenen geçici 16’ncı maddesinin birinci fık...
8 Ocak 2023 Pazar
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Kamulaştırma” başlıklı 46. maddesinde: "Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usul...
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...