KAYABAŞI

7075 sayılı Kanunun 10/A Maddesi İptal Edilmiştir.

7075 sayılı Kanunun 10/A Maddesi İptal Edilmiştir.
7075 sayılı Kanunun 10/A Maddesi İptal Edilmiştir.

15 Temmuz hain FETÖ/PYD darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal  önlemleri olarak 667, 668, 669, 670, 672, 673, 675, 677, 679, 683, 686, 689, 692, 693, 695, 697 ve 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla binlerce kamu personelinin görevine son verilmiştir. 

7075 sayılı Kanun ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuş ve KHK'lar ile ihraç edilen kamu personelinin OHAL Komisyonuna başvurmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Bu arada 7075 sayılı Kanun 10. Maddesine 7145 sayılı Kanunun  23. Maddesi ile A bendi eklenmiş olup, maddenin ilk fıkrası  şu şekildedir:

"(1) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarından; haklarında mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı ile uygun görülmeyenler ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde bu madde esaslarına göre istihdam edilir. "

Anayasa Mahkemesi, 12 Ocak 2023 gün ve 32071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/137, K:2022/86 sayılı kararı ile yukarıdaki fıkranın iptaline karar vermiştir. Kararda;

"Bu itibarla terör örgütlerine veya devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya bunlarla irtibatları bulunmadığı tespit edilerek görevlerine iade edilen personelin farklı bir statüde atanmalarını imkân tanıyan kurallar nedeniyle öngörülen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olduğu ileri sürülemez." gerekçesine yer verilmiştir.

Bu karardan sonra  kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarından; haklarında mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden, araştırma merkezlerine atananların atama işlemleri  hukuka aykırı hale gelmiştir. 

Anayasa’nın 153’üncü maddesindeki “İptal kararları geriye yürümez” kuralı yer almakta ise de, Danıştay 11. Dairesi’nin 17.02.2016 tarihli ve 2016/223 E., 2016/583 K. sayılı kararında;  “…Anayasa’nın 153. maddesinde yer alan, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan, doğumu anında hukuka uygun olarak tamamlanmış ve böylece kişiye özgü, lehe sonuçlar doğurmuş, daha sonra mevzuat değişikliği veya işlemin geri alınması gibi nedenlere rağmen, hukuk düzenince korunması gereken haklara yönelik olup, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş bir düzenlemeyle ilgili uyuşmazlıkların, Anayasaya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil edecektir...”  şeklinde tespitte bulunulmuştur.

Nitekim, 4. Sınıf emniyet müdürü iken OHAL komisyonu kararı ile kamu görevine iade edilen ve İstanbul Valiliği emrine atanan müvekkilimiz hakkında açtığımız davada Ankara 12. İdare Mahkemesinin E.2020/639 sayılı kararı ile " Bu durumda; dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler ile yukarıda yer verilen mevzuat kapsamında; davacının Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonunca yapılan araştırma sonucunda Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edilemediğinin tespit edildiği ve davacının eski kadro, rütbe ve unvanına atanmasının uygun görülmemesine yönelik olarak somut herhangi bir bilgi veya belge ortaya konulmadığı dolayısıyla 7075 sayılı Yasanın 10/A maddesi ile tanınmış olan takdir yetkisinin hangi somut kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek davacının eski görevine atanmaması yönünde kullanıldığına ilişkin somut ve hukuken geçerli bir bilgi belge sunulmadığı dikkate alındığında, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilen davacının, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Merkezi Müdürlüğüne genel idari hizmetleri sınıfı, 1. derece 4. kademe hak aylık ve müktesebi ile araştırmacı kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş ise de, istinaf merciince bu kararın kaldırılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Bu gibi davası reddedilen yada hiç dava açmayanların eski kadrolarının ait olduğu kurumlara başvuru yaparak Anayasa Mahkemesi kararı ile oluşan yeni hukuki durum uyarınca eski kadrolarına atanmayı talep etmeleri, bu taleplerin reddi halinde de idari yargı merciilerine başvurmaları gerekmektedir. 


Av. Sadi KAYABAŞI 

 

Paylaş:
Son Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...
30 Mayıs 2024 Perşembe
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 10. maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kaps...