KAYABAŞI

Sağlık Şartları Nedeniyle Emniyetten İlişiği Kesilenlere Memur Olma İmkanı

Sağlık Şartları Nedeniyle Emniyetten İlişiği Kesilenlere Memur Olma İmkanı
Sağlık Şartları Nedeniyle Emniyetten İlişiği Kesilenlere Memur Olma İmkanı

30 Kasım 2022 gün ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7422 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. Maddesi ile  4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devlet memurluğundan ilişiği kesilenlerin durumu

GEÇİCİ MADDE 31- Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun unvana atamaları yapılır.Bu madde kapsamında yapılacak olan atamalarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranır.Bu madde kapsamında yapılacak olan Devlet memurluğuna açıktan atama işlemleri ile ilgili diğer usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

Maddeye göre  Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden dava açarak eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan personele sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları üzerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun unvana atamalarının  yapılacağı düzenlenmektedir.

Madde açık bir dille kaleme alınmadığından yanlış anlamalara sebebiyet verebilecek niteliktedir. Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenler hemen yürütmeyi durdurma talepli davalar açmakta, idare mahkemeleri de eğitim durumunu dikkate alarak geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı vermektedir.Dava devam ederken POMEM öğrencisi olan davacı eğitimine devam etmekte, ancak özellikle hakem hastane raporu geldikten sonra yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmakta yada dava esastan reddedilmektedir. Bu gibi hallerde ilk alınan yürütmeyi durdurma kararı ile eğitimine devam eden yada eğitimi tamamlayıp polis olarak atanan davacıların yargı kararı gereği Emniyet Genel Müdürlüğünden ilişikleri kesilmektedir. Madde ile bu gibi durumda olup, davayı kaybederek yargı kararı gereği ilişiği kesilenlere  düz memur olabilme imkanı tanımaktadır.

Şüphesiz kanun maddesi yeni yayımlamış olup, kapsam ve içeriğine ilişkin usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecektir. Ancak sağlık şartları nedeniyle ilişiği kesilen bir hayli polis adayı/polis olduğu dikkate alındığında kanun değişikliği ile bu durumda olanlara yeni bir kariyer/memuriyet hakkı tanıdığından  altı aylık sürenin  değerlendirilerek  bir an önce başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Av. Sadi KAYABAŞI

Paylaş:
Son Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...
30 Mayıs 2024 Perşembe
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 10. maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kaps...