KAYABAŞI

Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Özlük Hakları (Kademe İlerlemesi)

Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Özlük Hakları (Kademe İlerlemesi)
Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Özlük Hakları (Kademe İlerlemesi)
 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 657 sayılı kanuna eklenen Geçici 37. maddesin de; "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." fıkrasına göre sözleşmeli  iken kadroya geçenlerin  sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri tüm özlük haklarında değerlendirilmektedir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin üçüncü fıkrasında ise; " 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz." hükümlerine göre ilgili şartları taşıyanlara iki yılda bir ilave bir kademe verilmektedir.

Ayrıca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin dördüncü fıkrasında; "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almakta olup hüküm uyarınca sekiz yıl süresince herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe verileceği, Geçici 36. maddesinde de sekiz yıl içerisinde ceza almayanlara kademe verilmesine ilişkin geçiş hükümleri belirtilmiştir.

Bu kanun hükümleri nedeniyle sözleşmeli iken kadroya geçen tüm personele ilgili şartları taşımaları kaydıyla iki yılda bir, ekstra bir kademe verilmeli, sekiz yıl üst üste disiplin cezası almayanlara ise ilave bir kademe verilmesi gerekmektedir.

Nitekim, farklı bölge idare mahkemelerince verilen farkı kararlar  üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (2023/5)  konuyu netleştirmiş ve sözleşmeli personel olarak geçirilen hizmet sürelerinin  özlük haklarında değerlendirileceğine karar vermiştir.Kararda;
"Bu hükümler nedeniyle, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği öngörülen 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin; sürekli ve başarılı hizmet gösteren memurlar için disipline uygun davranışın ödülü niteliğinde olan, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmakla asli olarak edinilebilen ilerlemenin yanında fer'i bir kazanım öngören ve uyuşmazlıkta uygulanan norm olan "son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü bakımından da dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır" cümlelerine yer verilmektedir. 

(Mülga) Devlet Personel Başkanlığının olumsuz görüşüne rağmen Danıştay tarafından kadroya geçen sözleşmeli personelin lehine karar verilmiş olup, bu karar uyarınca sözleşmeli personel  iki yılda bir ilave bir kademe ve sekiz yılda bir ilave kademe alabilme imkanına kavuşmuştur.

Av. Sadi KAYABAŞI
Paylaş:
Son Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...
30 Mayıs 2024 Perşembe
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 10. maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kaps...