KAYABAŞI

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI ÖNLİSANS MEZUNU POMEM MAĞDURLARI

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI ÖNLİSANS MEZUNU POMEM MAĞDURLARI
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI ÖNLİSANS MEZUNU POMEM MAĞDURLARI

27. dönem POMEM başvuruları 8 Aralık 2020 tarihinde başlamış, Yönetmelik uyarınca önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak sınava başvuru için aranan şartlar arasında sayılmıştır.

27. Dönem POMEM Sınavları 02 Kasım 2021 günü açıklanmış, 28. Dönem POMEM başvurularının ise 27 Aralık 2021-07 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilmiştir.

Ancak bu arada 21.12.2021 gün ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile "on katı aday" şeklinde kontenjan sınırlaması getirilmiştir.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 24. maddesinde; "... Polis meslek eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışma usûl ve esasları; bu merkezlerde eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, yapılacak sınavlar, disiplin ve eğitim-öğretimle ilgili konular, öğrenciliğin sona ermesi, tazminat ve yükümlülük esasları ile giyecekleri kıyafetler ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." kuralına yer verilmiştir.

21.12.2021 gün ve 31696 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci,  ikinci ve üçüncü fıkraları  değiştirilmiştir.

3. Fıkrada yapılan değişiklik şu şekildedir:

"Adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.”

Yapılan değişiklik ile eskiden kontenjan sınırlaması bulunmazken KPSS puanına göre yapılacak  sıralama ile on katı kadar adayın sınava çağrılacağı kuralı getirilmiştir. Bundan sonra yapılacak sınavlarda özellikle önlisans mezunları için KPSS'den 65 puan almak yeterli olmayacağı gibi sıralamaya girebilmek için yüksek bir puanın alınması gerektiği şarttır. En önemli sorun ise 25 Ekim 2020 günü yapılan önlisans KPSS sınavına girerek 65 puan alan ve 28. Dönem POMEM sınavına başvuru yapmak isteyen adayların yeni yönetmelik değişikliğinden etkilenmeleri ve bu adaylar için Yönetmelikte bir geçiş hükmünün düzenlenmemesi sonucu birçoğunun sınava çağrılmaya hak kazanmayarak elenmeleridir. 

2020 yılında KPSS sınavına girerek 65 puan alan ve o tarihte kontenjan sınırlaması olmadığı için yalnızca POMEM sınavlarına hazırlanan adaylar şayet puanları yüksek değil ise on katı aday şartı nedeniyle 28. Dönem POMEM sınavlarına katılmaya hak kazanamamıştır. Bu adayların sınava katılacak adayların listelerinin ilan edildiği tarihten itibaren altmış gün içinde hem sınava çağrılmama işlemine hem de yapılan yönetmelik değişikliği işlemine karşı birlikte Danıştay nezdinde dava açmaları gerekmektedir. 

Zira Yönetmelik değişikliği yapılırken 2020 yılı KPSS sınavının dikkate alınmadığı, son iki yıldır 65 puan alarak POMEM sınavına hazırlanan önlisans mezunlarının haklı beklentilerinin korunmadığı ve geçiş hükümlerinin yönetmelikte yer almadığı görülmektedir. Bu haliyle Yönetmeliğin hukuki belirlilik ilkesine aykırı olduğundan iptali gündeme gelebilecektir. 


Av. Sadi KAYABAŞI


Paylaş:
Son Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...
30 Mayıs 2024 Perşembe
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 10. maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kaps...