KAYABAŞI

657 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Personelin İstifa Sonrası Memuriyete Dönüşü

657 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Personelin İstifa Sonrası Memuriyete Dönüşü
657 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Personelin İstifa Sonrası  Memuriyete Dönüşü

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personel kendi isteğiyle görevinden ayrılmışsa bunlar için de memuriyete dönme imkanı vardır. Konuyu subay ve astsubaylar, uzman çavuş ve jandarmalar ile araştırma görevlileri yönüyle açıklamak gerekirse;

657 sayılı kanunun 92. maddesinin ikinci fıkrasında; "657 sayılı kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." denilmekte olup, aynı Kanunun 74. maddesinin üçüncü fıkrasında ise; 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışan ve 657 sayılı kanuna tabi olmayan personelden 657 sayılı kanuna tabi kurumlara naklen geçenlerden hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümlerine göre  kendi istekleriyle görevlerinden ayrılan astsubay veya subayların girecekleri sınıfın niteliklerini taşımaları kaydıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabilecekleri , ancak hizmete giriş dereceleri 657 sayılı kanunun 36 ncı maddesi ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için gerekli kanuni bekleme sürelerine hizmete giriş dereceleri arasındaki süre kadar ilave edilmesi gerekmektedir.

Yukarda açıkladığımız hususlar aynen 3269 sayılı kanuna tabi uzman erbaşlar ve jandarmalar için de geçerlidir.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Araştırma Görevlisi olarak çalışan ve daha sonra görev süresinin dolması üzerine ilişiği kesilenlerin 657 sayılı kanunun 92. maddesine göre açıktan memur olarak atanıp atanamayacaklarını tartışmalıdır.

657 sayılı kanunun 54. maddesinin son fıkrasında; "Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun değişik 33. maddesinin (a) fıkrasında; Araştırma görevlileri, yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar "ilgili anabilim veya ana sanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, Enstitü, yüksek okul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer." denilmektedir.

Bu kurallar  çerçevesinde; araştırma görevlileri azami adaylık süresi kadar (en az iki yıl) üniversitede bulunmaları kaydıyla 657 sayılı kanuna tabi kurumlara devlet memuru olarak atanabilirler. 

Daha önce de vurguladığımız gibi istifa sonrası memurluğa geri dönüşlerde vurgulanması gereken en önemli husus, istifadan sonra geri dönüş için başvuru yapan kamu çalışanının tekrar göreve başlatılıp başlatılmayacağı tamamen kurumun takdirindedir.

İstifa sonrası geri dönüş talepleri için yapılan başvurularda genellikle olumsuz cevap verilmekte, bu işlemlerin iptali istemiyle açılan davalar da genellikle ret ile sonuçlanmaktadır.

İstifa sonrası memuriyete dönüş ihtimaline kanun cevaz vermekte ise de, idareler bu konudaki takdir yetkilerini ihtiyacın açıktan atama ile aday memur ile giderilmesi şeklinde kullandıklarından aday memur yada memur olanların istifa ederken dikkatli düşünmelerini tavsiye etmekteyiz.


Av. Sadi KAYABAŞI 


Paylaş:
Son Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...
30 Mayıs 2024 Perşembe
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 10. maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kaps...