KAYABAŞI

POMEM Eğitim Sonu Sınavına İtiraz

POMEM Eğitim Sonu Sınavına İtiraz
POMEM Eğitim Sonu Sınavına İtiraz

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin "Eğitim Sonu Sınavı" başlıklı 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.” kuralı yer almaktadır.Bu kural uyarınca  29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler sınava tabi tutulmuş ve sınav sonuçları 04 Aralık 2023 günü Polis Akademisinin internet sayfasında ilan edilmiştir. 

Eğitimini başarı ile tamamlayan birçok polis adayının psikiyatri/psikolog kaydı bulunduğu yada güvenlik soruşturması olumsuz olduğu için sınavdan başarısız sayıldığı anlaşılmaktadır. Mülakat sınavı başarılı geçmesine rağmen birçok adayın farklı gerekçeler ile elendiği görülmektedir.  

Mevzuatta POMEM Eğitim Sonu Mülakat sınavlarına ilişkin özel bir itiraz usulü öngörülmediğinden bu sınavda başarısız olan POMEM mensuplarının bir an önce Ankara İdare Mahkemesinde dava açması ve açılan davada yürütmenin durdurulması talebinde bulunmaları gerekmektedir.

 Sene sonu mülakatına karşı açılan emsal davalarda özellikle "yapılan tutanakların usulüne uygun tutulmaması, kameralı, objektif olarak öngörülebilir sonuçlara sahip bir mülakat düzeninin olmayışı, sınav ve okul içi eğitim puanlarının yüksekliğine rağmen denetimi kısıtlı olan takdir hakkının son derece keyfi suretle kullanıldığı tek soruyla elenme halleri, verilen cevapların tutanağa bağlanmaması ve denetime açık olmaması" gibi nedenlerle idare mahkemeleri mülakatı iptal etmekte ve davalar kazanılmaktadır.

Şüphesiz birkaç dakika süren ve birkaç soru ile adayın mesleki bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu değerlendirilemeyeceği gibi adayların elenmesi amacıyla güvenlik soruşturmasının yada sağlık sorunlarının bahane yapılması hukuken kabul edilebilir değildir. 

Ankara 11. İdare Mahkemesinin konuya ilişkin kararında;

"Uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde davacının söz konusu sınava katılmadan önceki not ortalamasının 92,944 olduğunun anlaşıldığı, aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav puan değerlendirme karar formu incelendiğinde, davacıya mesleki bilgi düzeyi açısından ve aslında en belirleyici olan kısımdan 40 üzerinden 36 puan verildiği, buna karşın not ortalaması 92,944 ve mesleki bilgi düzeyi 40 üzerinden 36 olan birisine bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü açısından 20 puan üzerinden ortalama olarak 10 puan verildiği, bu sekmeye neden 10 puan verildiğine ilişkin bir açıklama da eklenmediğinden not ortalaması 92,944 ve mesleki bilgi düzeyi 40 üzerinden 36 olan davacı açısından objektif bir değerlendirme yapıldığından bahsedilemeyeceği açık olduğundan davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda; dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerle yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin bir arada değerlendirilmesinden, 27. Dönem Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden mezun olan davacı tarafından,16.06.2022 tarihinde katıldığı POMEM eğitim sonu sınavından başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." gerekçesine yer verilmektedir.

Açılacak iptal davasında okuldaki başarı durumu ile varsa adayın sağlık sorunları ve güvenlik soruşturmasına ilişkin özel hususların detaylı olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Özellikle HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararlarının memuriyete ve polisliğe engel olmadığı güçlü bir şekilde emsal kararlar ile vurgulanmalıdır.Sağlık sorunlarına ilişkin POMEM'e girerken alınan raporlar bu davada da işe yarayacağından sağlık nedeniyle mülakattan elenildiği güçlü bir şekilde ifade edilmelidir.


Av. Sadi KAYABAŞI


Paylaş:
Son Blog Yazıları
1 Haziran 2024 Cumartesi
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılan zabıt katipliği sözlü sınavları öncesinde, sınav komisyonlarınca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon...
30 Mayıs 2024 Perşembe
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aday Sürücülük" başlıklı 17. maddesinde; 12.7.2013-6495/22 md.) İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi a...
30 Mayıs 2024 Perşembe
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 10. maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kaps...