KAYABAŞI

İkinci Şark Davaları

İkinci Şark Davaları

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre ülkemiz atama ve yer değiştirme için birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılmış, bölgeler ve hizmet süreleri belirlenmiş,  personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunlu olduğu kurala bağlanmış, atanma sırası da 24. Maddede kapsamlı olarak düzenlenmiştir.

24. maddeye göre; ”İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir. (Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgeye birden fazla kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir.” Kuralına yer verilmiştir.

Öte yandan, aynı Yönetmelikte ipka (erteleme) müessesesi düzenlenmiş olup, hizmet ihtiyacı nedeniyle, sağlık nedeniyle ve isteğe bağlı erteleme olmak üzere üç ayrı erteleme sebebi sayılmıştır.

Ancak hemen her sene 24. Maddeye uymadan sicil, rütbe ve branş dikkate alınmadan ikinci şark atamaları yapılmakta olup, ülke genelinde yüzlerce dava açılmaktadır. Bu davaların önemli bir kısmında da yürütmeyi durdurma ve iptal kararları çıkmaktadır. Hemen her yıl yaklaşık yirmi bin polis memurunun ikinci şark atamaları düzenlenmekte olup, hiç şarka gitmeyen yada defalarca ipka dilekçesi ile yerinde kalan personel varken yapılan bu atamalar idare mahkemelerinden dönmektedir.

Hemen her yıl yaklaşık yirmi bin polis memurunun ikinci şark atamaları düzenlenmekte olup, hiç şarka gitmeyen yada defalarca ipka dilekçesi ile yerinde kalan personel varken yapılan bu atamalar idare mahkemelerinden dönmektedir.


İlgili Blog Yazıları
27 Mayıs 2024 Pazartesi
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun "Personelin performansının değerlendirilmesi" başlıklı 85. maddesinde; "Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, emniyet teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel performans d...
21 Mayıs 2024 Salı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131. Maddesine göre “Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” denilmektedir. Ancak bu ifadeden ceza mahkemesi kararının dikkate alınmayacağı sonucunu çıkarmamak gerekir. Bu konuda Danı...
23 Nisan 2024 Salı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin 10. Maddesinde branştan çıkarma düzenlenmiştir. Maddenin 3. Fıkrası şu şekildedir;"Personelin branştan çıkarılmasında aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı aranır;a) İlgili branş yönergesinde belirlenen branşa aktarmaya esas şartlardan herhangi birin...