KAYABAŞI

Uygulama İmar Planları

Uygulama İmar Planları

Her türlü uygulama işlemine (parselasyon, inşaat ruhsatı, kat mülkiyeti vb) esas olan planlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıdır. En çok açılan davalar da uygulama imar planlarına karşı açılmaktadır. Alt ölçekli plan olan uygulama imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olması yerleşmiş Danıştay içtihatları gereğidir. Uygulama imar planında parselin kullanım amacı (konut, ticaret, yeşil alan, sanayi, rekreasyon vb) belirlenmekte olup, belediye meclisince kabul edilen bu kullanım amacına karşı dava açılması mümkündür.

İlgili Blog Yazıları
11 Ağustos 2023 Cuma
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca yapılan ve parselasyon, şuyulandırma olarak adlandırılan imar uygulamaları parsel maliklerine tebliğ edilmemekte, genellikle belediyede ve mahalle muhtarlıklarında ilana çıkarılmakta, kesinleştikten sonra tapuya yazılarak yeni tapu evrakının düzenlenm...
10 Ağustos 2023 Perşembe
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 10. maddesinin 12. fıkrasının 1. cümlesinde; OSB sınırları içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve değişikliklerinin, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacağı ve Bakanlıkça onaylanacağı düzenlemesine, aynı maddenin son fıkrası...
7 Ağustos 2023 Pazartesi
3194 sayılı İmar Kanununun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16’ncı maddesi ile eklenen geçici 16’ncı maddesinin birinci fık...