KAYABAŞI

375 sayılı KHK ile İHRAÇ DAVALARI

375 sayılı KHK ile İHRAÇ DAVALARI
Olağanüstü Hal KHK'ları sonrasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 7145 sayılı Kanunun 26 maddesi ile eklenen Geçici 35. Madde ile mevzuatta yer alan memurluktan çıkarma ve meslekten çıkarma disiplin cezaları dışında yeni bir  ihraç türü vaz edildiği görülmektedir. 657 sayılı Kanunda ve diğer personel kanunlarında yer almayan bu usul ile bir kez savunma alınarak personelin kamu görevine son verilmektedir. Anayasanın 128. Maddesi ile ve 657 sayılı Kanuna aykırı olan bu usul ile binlerce kamu personelinin (özellikle asker ve polis memurlarının) görevine bakan onayı ile son verilmektedir. Bu tür ihraç işlemlerine karşı açılan davalarda idare mahkemelerince işlemin yargısal denetimi yapılarak hukuka aykırı olduğunun tespiti ile iptali mümkündür. 
İlgili Blog Yazıları
21 Mayıs 2024 Salı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131. Maddesine göre “Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” denilmektedir. Ancak bu ifadeden ceza mahkemesi kararının dikkate alınmayacağı sonucunu çıkarmamak gerekir. Bu konuda Danı...
8 Mayıs 2024 Çarşamba
Uzman Erbaş Kanun’un 12. maddesinde uzman erbaşların sözleşmesinin feshedilmesi ve TSK ile ilişiğinin kesilmesi hâlleri düzenlenmiştir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olma hâli, uzman e...
22 Nisan 2024 Pazartesi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. Bölümünde adaylık hükümleri düzenlenmiş olup"Adaylık süresi sonunda başarısızlık" başlıklı 57. Maddesinde; Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amir...