KAYABAŞI

Kurumlar Vergisi Matrah Farkı

İlgili Blog Yazıları
7 Haziran 2023 Çarşamba
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 620'nci maddesinde, adi ortaklık sözleşmesinin, iki yada daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyiüstlendikleri sözleşme olduğu, bir ortaklığın, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt ediciniteliklerini taşımıyorsa, bu ...
1 Haziran 2023 Perşembe
12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 7440 sayılı Kanunun 10.maddesinin 27.fıkrası uyarınca 2022 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile;Kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları (serbest bölgede elde edilen kazançl...
5 Mart 2024 Salı
Bilindiği üzere vergi hukukunda, kural olarak, vergi idaresi tarafından tesis edilen idari işlemler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK), 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları’nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da gösterilmiştir. Bunlar, verginin tarh ve tahakkukuna, itirazın reddine ...