KAYABAŞI

Akaryakıt İstasyonu Davaları

Akaryakıt İstasyonu Davaları

5393 sayılı Belediye Kanununun 80 inci maddesinde; “Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir.” denilmektedir

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında; “İmar planlarında akaryakıt istasyonu olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arası mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen üretim ve dolum istasyonları yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Akaryakıt İstasyonu açmak için imar planı ile başlayan, karayolu geçiş izni gibi diğer izinleri barındıran ve en son Lisans Yönetmeliği uyarınca EPDK’dan alınması gerekli ruhsat vb diğer izinlerin alındığı uzun bir süreç mevcuttur. Bu izinlerin her birinde idareler tarafından ret cevabı verilebileceği gibi yalnızca bir kısmında da ret cevapları ile süreç uzayabilmektedir. İzin/ruhsat taleplerinin reddi idari davaya konu olabileceği gibi imar planları da A lejantı yönüyle idari davaya konu olabilmektedir.

Ayrıca, aynı yol üstünde yada civarda şartları taşımadığı halde izin/ruhsat alan işletmeler için de Yönetmeliğe aykırı verilen izinlerin iptali dava yoluyla mümkündür.

İlgili Blog Yazıları
19 Nisan 2023 Çarşamba
Miras bırakan yaşıyor iken mirasçılarından birinden veya birkaçından mal kaçırmak adına yapılan hileli ve göstermelik satışlara (devirlere) muris muvazaası denir. Muris muvazaasında, bir mirasçıyı kayırma ve bundan ötürü diğer mirasçıların miras hakkının zedelenmesi söz konusu olmalıdır. Genellikle ...
2 Temmuz 2023 Pazar
Islah imar planları, plansız ve sağlıksız olarak oluşmuş yapı topluluklarının imar mevzuatına uygun hale getirilmesi amacı ile yapılan planlardır.Mevzuatımızda iki kanunda (775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanu...
15 Nisan 2024 Pazartesi
Belediyelere yıkım yetkisi veren temel Kanun 3194 sayılı İmar Kanunu olmakla birlikte başkaca mevzuatta da yıkıma ilişkin yetkiler mevcuttur. Bunlardan biri 775 sayılı Gecekondu Kanunu olup, bu kanunda yer alan yetki kuralı Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.775 sayılı Kanunun 18. Maddesi belediy...